مهر گزارش می دهد؛

جزئیات وام های مسكن در تهران و سایر شهرهابعلاوه سود و مبلغ دقیق اقساط

جزئیات وام های مسكن در تهران و سایر شهرهابعلاوه سود و مبلغ دقیق اقساط

پلات: هم اكنون انواع وام های مسكن با شرایط متفاوت پرداخت می گردد كه در این گزارش این وام ها به تفكیك شهرهای مختلف، به همراه سود و اقساط دقیق و مدت زمان بازپرداخت آنها تشریح شده است.به گزارش پلات به نقل از مهر در ایام اخیر به قدری اخبار وام های مسكن شامل ساخت، تعمیر، خرید، نوسازی و جعاله در مدلها و روش های گوناگون با اقساط و سودهای متفاوت زیاد شده كه منجر به سردرگمی متقاضیان دریافت این نوع وام ها شده است.
به همین دلیل در این گزارش انواع وام های مسكن را به اختصار و با ذكر شرایط ویژه ای كه هر وام دارد مورد اشاره قرار داده ایم.
الف ـ وام خرید مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن یكم (بانك عامل بخش مسكن) قابل تجمیع با وام جعاله مسكن
ویژه متقاضیان فردی در خارج از بافت های فرسوده با اجبار شرط خانه اولی بودن
۱. تهران
مبلغ وام: ۸۰ میلیون تومان با سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی به مدت یك سال
سود این وام ۸ درصد، مبلغ اقساط آن ۸۶۵ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت آن هم ۱۲ ساله است.
سند واحد مسكونی خریداری شده در رهن بانك می رود كه بعنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات محسوب خواهد شد.
۲. مراكز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۶۰ میلیون تومان با سپرده گذاری ۳۰ میلیون تومانی به مدت یك سال
سود این وام ۸ درصد، مبلغ اقساط ۶۴۹ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله است.
۳. شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۴۰ میلیون تومان با سپرده گذاری ۲۰ میلیون تومانی یك ساله
سود این وام ۸ درصد، مبلغ اقساط ۴۳۲ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله است.
ویژه متقاضیان فردی برای خرید واحد مسكونی واقع در بافت فرسوده بدون نیاز به خانه اولی بودن
۱. تهران
مبلغ وام ۸۰ میلیون تومان با سپرده گذاری یك ساله ۴۰ میلیون تومانی
سود این تسهیلات ۶ درصد، مبلغ اقساط ۷۸۰ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ سال است.
۲. مراكز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ تسهیلات ۶۰ میلیون تومان با سپرده گذاری ۳۰ میلیون تومانی یك ساله
سود این وام ۶ درصد، مبلغ اقساط ۵۸۵ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله است.
۳. شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ تسهیلات ۴۰ میلیون تومان با سپرده گذاری ۲۰ میلیون تومان به مدت یك سال
سود وام ۶ درصد، مبلغ اقساط ۳۹۰ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله است.
وام مسكن زوجین در خارج از بافت های فرسوده با اجبار لحاظ شدن داشتن شرط خانه اولی بودن
۱. تهران
۱۶۰ میلیون تومان با سپرده گذاری ۸۰ میلیون تومانی به مدت یك سال
سود تسهیلات ۸ درصد، مبلغ اقساط یك میلیون و ۷۳۱ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله
۲. مراكز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ این وام ۱۲۰ میلیون تومان با سپرده گذاری ۶۰ میلیون تومانی به مدت یك سال
سود تسهیلات ۸ درصد، مبلغ اقساط یك میلیون و ۲۹۸ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ سال
۳. شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ این وام ۸۰ میلیون تومان بوده و نیازمند سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی به مدت یك سال
سود تسهیلات ۸ درصد، مبلغ اقساط ۸۶۵ هزار تومان و بازپرداخت ۱۲ ساله
وام خرید مسكن زوجین در بافت فرسوده بدن نیاز به داشتن شرط خانه اولی
۱. تهران
مبلغ وام ۱۶۰ میلیون تومان به همراه سپرده گذاری یك ساله ۸۰ میلیون تومانی
سود تسهیلات ۶ درصد، مبلغ اقساط یك میلیون و ۵۶۱ هزار تومان و بازپرداخت ۱۲ ساله
۲. مراكز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۱۲۰ میلیون تومان با سپرده گذاری یك ساله ۶۰ میلیون تومانی
سود تسهیلات ۶ درصد، مبلغ اقساط یك میلیون و ۱۷۱ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ سال
۳. شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۸۰ میلیون تومان همراه با سپرده گذاری ۸۰ میلیون تومانی به مدت یك سال
سود تسهیلات ۶ درصد، مبلغ اقساط ۷۸۰ هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ سال
ب ـ وام خرید مسكن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسكن (بانك عامل بخش مسكن) قابل تجمیع با وام جعاله و بدون سپرده
ویژه متقاضیان فردی در خارج از بافت های فرسوده
۱. تهران
مبلغ وام ۶۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۲۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۷.۵ درصد، مبلغ اقساط ۹۹۲ هزار تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله
۲. مراكز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۵۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۰۰ برگه اوراق تهسلات مسكن
سود تسهیلات ۱۷.۵ درصد، مبلغ اقساط ۸۳۲ هزار تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله
۳. شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۴۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۸۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۷.۵ درصد، مبلغ اقساط ۶۶۱ هزار تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله
ویژه متقاضیان فردی در داخل بافت های فرسوده
۱. تهران
مبلغ وام ۶۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۲۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۶ درصد، مبلغ اقساط ۸۸۱ هزار تومان با بازپرداخت ۱۵ ساله
۲. مراكز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۵۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۰۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۶ درصد، مبلغ اقساط ۷۳۴ هزار تومان با بازپرداخت ۱۵ ساله
۳. شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۴۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۸۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۶ درصد، مبلغ اقساط ۵۸۷ هزار تومان با بازپرداخت ۱۵ ساله
ویژه زوجین در خارج از بافت های فرسوده
۱. تهران
مبلغ وام ۱۰۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۲۰۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۷.۵ درصد، مبلغ اقساط یك میلیون و ۶۶۵ هزار تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله
۲. مراكز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۸۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۶۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۷.۵ درصد، مبلغ اقساط یك میلیون و ۳۲۳ هزار تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله
۳. شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۶۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۲۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۷.۵ درصد، مبلغ اقساط ۹۹۲ هزار تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله
ویژه زوجین در بافت های فرسوده
۱. تهران
مبلغ وام ۱۰۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۲۰۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۶ درصد، مبلغ اقساط یك میلیون و ۴۶۸ هزار تومان با بازپرداخت ۱۵ ساله
۲. مراكز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۸۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۶۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۶ درصد، مبلغ اقساط یك میلیون و ۱۷۴ هزار تومان با بازپرداخت ۱۵ ساله
۳. شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر
مبلغ وام ۶۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۲۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۶ درصد، مبلغ اقساط ۸۸۱ هزار تومان با بازپرداخت ۱۵ ساله
ج ـ وام جعاله مسكن
۱. صرفا از بانك عامل بخش مسكن همراه سایر وام ها مانند صندوق یكم و حساب سپرده ممتاز
۲۰ میلیون تومان، نیاز به خرید ۴۰ برگه اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۷.۵ درصد، مبلغ اقساط ۵۰۲ هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله
۲. از سایر بانك ها
۱۰ میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسكن
سود تسهیلات ۱۸ درصد، مبلغ اقساط ۳۶۱ هزار تومان با بازپرداخت ۳ ساله
د ـ وام بدون سپرده بانك عامل بخش مسكن صرفا در صورت دریافت سقف وام از محل حساب سپرده ممتاز
۱. ویژه متقاضیان فردی
مبلغ وام ۱۰ میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسكن، سود تسهیلات ۱۸ درصد، مبلغ اقساط ۲۵۳ هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله
۲. ویژه متقاضیان زوجین
مبلغ وام ۲۰ میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسكن، سود تسهیلات ۱۸ درصد، مبلغ اقساط ۵۰۷ هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله
ه ـ وام ساخت مسكن روستایی (شرایط یكسان در همه بانك های عامل)
مبلغ وام در همه روستاها و بدون تفكیك از نظر محرومیت یا جمعیت: ۲۵ میلیون تومان
سود تسهیلات: ۵ درصد
مبلغ اقساط: ۷۴۹ هزار تومان
بازپرداخت: حداكثر سه ساله

1397/03/05
14:17:48
5.0 / 5
4556
تگهای خبر: خانه , شهر , مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
پلات